Gratis verzending vanaf €75

Gratis verzending vanaf €75

Mijn wagen (0)

Uw winkelwagen is leeg!

Doorgaan met winkelen
Dscf6568

Algemene Voorwaarden

SEC is de commerciele benaming van een webshop beheerd door

Steven Albrecht, eenmanszaak naar Belgisch recht, gevestigd  te 2640 Mortsel (België), Ter Varentstraat 37 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0833 640 962 (hierna “Sec” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van kledij geïnspireerd door de surfwereld.

Sec is te bereiken via info@secclothing.be

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met ‘Sec’ komt te staan (hierna de “Klant” genoemd) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft (hierna de “Consument” genoemd) via www.secclothing.be (hierna de “Webshop” genoemd).

 

Artikel 1 - Toepassing

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aankopen en bestellingen die worden gedaan via de Webshop.

Het plaatsen van een bestelling op de Webshop houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van ‘Sec’.

‘Sec’ behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke bestelling die hierna wordt geplaatst en zal in geen geval invloed hebben op de bestellingen die reeds zijn bevestigd door ‘Sec’.

De toepassing van de algemene voorwaarden van ‘Sec’ sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

 

Artikel 2 – Aanbod

De Webshop bevat een nauwkeurige omschrijving en zo nauwkeurig mogelijke afbeeldingen van de aangeboden producten teneinde een geïnformeerde bestelling door de Klant mogelijk te maken. Het is mogelijk dat bepaalde niet-substantiële kenmerken van een product bij de levering afwijken van de beschrijvingen en afbeeldingen zoals weergegeven op de Webshop. Kleuren kunnen eveneens afwijken, rekening houdende met de belichting en de instellingen van het gebruikte scherm. ‘Sec’ is niet gebonden door productomschrijvingen die duidelijk aangetast zijn door een vergissing of een onjuistheid, waaronder doch niet beperkt tot kennelijke fouten in de prijs. 

Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien de Klant een product bestelt via de Webshop dat niet langer in voorraad is, zal ‘Sec’ de Klant hier zo snel als mogelijk per e-mail van informeren en de Klant zal het recht hebben om de bestelling te annuleren tegen terugbetaling van de prijs. ‘Sec’ is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onbeschikbaarheid van een product. 

Het staat ‘Sec’ vrij om de op de Webshop te verkrijgen producten periodiek te wijzigen en is er niet toe gehouden om enig specifiek product of type van product te blijven aanbieden.

Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant minstens de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien ‘Sec’ vaststelt dat de Klant jonger is dan 18 jaar, zal de relevante bestelling niet worden uitgevoerd.

Bestellingen kunnen slechts worden verwerkt indien de Klant zich duidelijk identificeert door invulling van zijn of haar adres- en facturatiegegevens in het contactformulier. Deze gegevens dienen steeds actueel en waarheidsgetrouw te zijn.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

Om via de Webshop een overeenkomst met ‘Sec’ aan te gaan, dienen de volgende stappen te worden gezet: de Klant moet de producten die hij of zij wenst te kopen, toevoegen aan de winkelwagen en vervolgens afrekenen;

in het geval dat de Klant een nieuwe klant van ‘Sec’ is, zal hij of zij de mogelijkheid krijgen om een account aan te maken en in te loggen vooraleer de bestelling wordt afgerekend. Het aanmaken van een account is evenwel niet verplicht doch zal een toekomstige bestelling vereenvoudigen;

in het geval dat de Klant een account heeft op de Webshop, kan hij of zij de inloggegevens invoeren om zichzelf aan te melden hetgeen de afhandeling van de bestelling zal faciliteren;

van zodra de Klant is aangemeld q. aangeeft de bestelling te willen afronden zonder zich aan te melden, zal de Klant de gewenste leveringsmethode moeten selecteren;

vervolgens zal de Klant de kennisname van en het akkoord met de algemene voorwaarden, die hem of haar in pdf-formaat worden voorgelegd met de mogelijkheid om te downloaden en op te slaan, dienen te bevestigen;

hierop zal de Klant de bestelling moeten bevestigen;

de Klant wordt doorgestuurd naar de website van de betaaldienstverlener van ‘Sec’, die de betaling van ‘Sec’ zal afhandelen;

van zodra ‘Sec’ de betaling ontvangt, zal ze de bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres zoals opgegeven door de Klant bij het doorlopen van het bestellingproces. Op dit moment ontstaat er een bindende overeenkomst tussen de Klant en ‘Sec’.

‘Sec’en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een bindende overeenkomst tot stand kan komen middels elektronische communicatievorm. Het ontbreken van een handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van ‘Sec’ dienen hierbij, voor zover de wet het toelaat, als bewijs.

 

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Dit Artikel 4 is enkel en alleen van toepassing op Consumenten die een bestelling plaatsen via de Webshop.

In voorkomend geval zal de Consument het recht hebben om zich te bedenken zonder enige vergoeding of opgave van reden, binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen nadat hij of zij het product fysiek in bezit heeft gekregen, op voorwaarde dat het product slechts in die mate werd uitgepakt om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen zoals in een fysieke winkel mogelijk zou zijn.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn of haar herroepingsrecht, dient hij of zij ‘Sec’ hiervan op de hoogte te brengen middels het herroepingsformulier, dat beschikbaar is op de Webshop, of per e-mail naar info@secclothing.be, met vermelding van het bestelnummer, het product dat de Consument wenst terug te sturen en of de Consument dit product wenst te retourneren of te ruilen.

De Consument heeft hierop een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing tot herroeping werd meegedeeld aan ‘Sec’, om het product in kwestie terug te zenden naar ‘Sec’. Het product moet worden teruggezonden in een originele, volledige, onbeschadigde en ongebruikte staat. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) het bestelformulier en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden gevoegd. Indien de Consument niet aan deze voorwaarden voldoet, zal ‘Sec’ de prijs van het geretourneerde product terugbetalen, verminderd met de hiermee gepaard gaande kosten.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument.

Aankopen die gekocht werden met korting (groter of gelijk aan 20%) moeten geretourneerd worden binnen de 7 (zeven) kalenderdagen. Deze aankopen worden niet terugbetaald maar vergoed met een waardebon.

De kosten die gepaard gaan met de terugzending van het product zijn ten laste van de Consument.

‘Sec’ is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het product, als gevolg van het terugzenden ervan. 

Mits de Consument gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht overeenkomstig de voorgaande paragrafen, zal ‘Sec’ de door de Consument betaalde prijs (met uitzondering, voor de goede orde, van de kosten die gepaard gaan met het terugzenden van het product en, indien van toepassing, de kosten voor eventuele schade aan het product) terugbetalen binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van het product of, indien eerder, nadat de Consument heeft aangetoond dat het product werd teruggezonden, met het betaalmiddel dat overeenstemt met het door de Consument gebruikte betaalmiddel.

 

Artikel 5 - Prijzen

De op de Webshop weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.

De prijzen omvatten niet de verzendingskosten, die steeds ten laste zijn van de Klant. De verzendingskosten worden aangeduid voordat er wordt overgegaan tot de aankoop.

De prijzen worden uitgedrukt in EURO.

Behoudens in geval van fouten, worden de prijzen aangerekend zoals vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling. In geval van een prijsfout zal ‘Sec’ de Klant hiervan zo snel als mogelijk na de bevestiging van de bestelling per e-mail op de hoogte brengen. In voorkomend geval zal de Klant de keuze hebben om de nieuwe (correcte) prijs te aanvaarden ofwel om de bestelling te annuleren en een terugbetaling van de reeds betaalde prijs te ontvangen. Bij het uitblijven van een antwoord van de Klant na een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na kennisgeving, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

‘Sec’ kan, op elk moment en zonder kennisgeving, de prijzen zoals weergegeven op de Webshop aanpassen. Een prijswijziging zal evenwel geen toepassing vinden op bestellingen die reeds zijn geplaatst.

 

Artikel 6 - Betaling

 Tenzij indien schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de facturen van ‘Sec’ onmiddellijk betaalbaar middels bankoverschrijving op de bankrekening van ‘Sec’. Producten zullen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Betaling dient te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden (met vermelding van eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan):

Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, en/of Payconiq

De algemene voorwaarden van het betaalsysteem ‘Shopify Pay & Mollie payments’ zijn van toepassing op de betaling. Indien er voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de kaartuitgever van toepassing.

 

Artikel 7 - Levering

Behoudens in geval van een overeenkomst met een Consument, is de door ‘Sec’ aangegeven leveringsdatum te allen tijde indicatief. Vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch een recht om de overeenkomst met ‘Sec’ te beëindigen.

Indien ‘Sec’ een overeenkomst heeft gesloten met een Consument, is de door ‘Sec’ aangegeven leveringsdatum wel bindend en, voor zover er geen leveringsdatum werd overeengekomen, geldt er steeds een maximale leveringstermijn van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de dag dat de bestelling door ‘Sec’ werd bevestigd.

Indien ‘Sec’ de overeengekomen termijn ten aanzien van een Consument niet nakomt, om welke reden of uit welke oorzaak ook, is de Consument gerechtigd om te verzoeken de levering te laten plaatsvinden binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Als ‘Sec’ de producten niet binnen deze aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen. 

De levering van de bestelde producten gebeurt op het door de Klant opgegeven adres. ‘Sec’ zal evenwel enkel producten leveren op adressen binnen Europa.

De levering wordt geacht plaats te vinden op het moment dat de producten voor het eerst worden aangeboden op het opgegeven adres en, in het geval van een Consument, op het moment dat de Consument de producten fysiek in het bezit heeft. Indien de levering door toedoen van de Klant niet succesvol is, zijn eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen ten laste van de Klant.

Het risico op schade aan of verlies van de bestelde producten gaat over op de Klant van zodra deze aan de Klant worden geleverd. 

Indien er meerdere producten worden besteld in één bestelling, behoudt ‘Sec’ zich het recht voor om de producten afzonderlijk te leveren. ‘Sec’ doet evenwel haar uiterste best om alle producten in één pakket te leveren.

 

Artikel 8 – Garantie en klachten 

‘Sec’staat er voor in om producten te leveren die overeenstemmen met de beschrijving en de specificaties zoals vermeld op de Webshop, rekening houdende met de beperkingen zoals opgenomen in artikel 1.

De Klant verbindt zich ertoe om de producten na levering onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit met de overeenkomst en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen producten en de producten die werden geleverd, dient onverwijld en uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na levering schriftelijk aan ‘Sec’ te worden meegedeeld.

Klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk 2 (twee) jaar na levering per aangetekend schrijven door de Klant aan ‘Sec’ te worden meegedeeld. 

De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

In geval dat door ‘Sec’ geleverde producten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling, vervanging of prijsvermindering, naar keuze van ‘Sec’, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Ten aanzien van Consumenten geldt in geval van klachten dat (i) de gebrekkige producten in natura worden hersteld, zijnde door vervanging of herstelling, (ii) indien ‘Sec’ niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument de vervanging of herstelling kan verrichten, de Consument een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen, en (iii) de Consument desgevallend aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding, mits de schade op objectieve wijze kan worden aangetoond.

 De Klant is gehouden om ‘Sec’ in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

De onvoorwaardelijke aanvaarding van de producten geleverd door ‘Sec’ zal blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde producten.

 

Artikel 9 – Gegevensbescherming

‘Sec’verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van ‘Sec’, kan hij of zij contact opnemen met ‘Sec’ via e-mail info@secclothing.be of de privacyverklaring van ‘Sec’ raadplegen op de Webshop.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten 

‘Sec’ behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de Webshop en alle onderdelen ervan voor, waaronder doch niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, lay-out, gegevens, software, namen, merken, labels en logo’s, al dan niet geregistreerd. 

Noch de Webshop zelf noch de op de Webshop aangeboden informatie mag worden opgeslagen, gewijzigd, gepubliceerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of gebruikt worden in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Sec’.

  

Artikel 11 - Overmacht 

Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van verplichtingen, indien deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een situatie van overmacht. De desbetreffende partij zal de andere partij hier in voorkomend geval van op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 (vijf) kalenderdagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de betreffende partij, zelfs indien de oorzaak voorzienbaar was. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: voorraadtekorten, vertragingen te wijten aan derden, defecte machines, stakingen, lockout, brand, opstand, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische storingen en beslissingen of interventies van overheidswege. 

Indien de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de verplichtingen van de desbetreffende partij van rechtswege geschorst. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) kalenderdagen, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van bedrog of grove nalatigheid, is ‘Sec’ nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking, inkomstenderving, verlies van cliënteel, of enige andere vorm van schade.

‘Sec’ is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot gevallen van overmacht of een fout van de Klant of derden.

De totale aansprakelijkheid van ‘Sec’ voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag (inclusief BTW) van het bestelde product waarop de aansprakelijkheid van ‘Sec’ betrekking heeft.

Niets in dit artikel 12 sluit enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid uit. 

 

Artikel 13 - Overdracht

De Klant erkent dat ‘Sec’ haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de Klant kan overdragen of uitbesteden.

De Klant is niet gerechtigd om zijn of haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde partij, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van ‘Sec’.

 

Artikel 14 – Geen afstand

Verzaking aan om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal maar geldig zijn indien dit schriftelijk ter kennis werd gebracht van de andere partij.

Verzaking aan een specifieke bepaling van deze algemene voorwaarden zal in geen geval gelezen kunnen worden als een verzaking aan een andere bepaling, noch zal dit geïnterpreteerd kunnen worden als een voortdurende verzaking.

 

Artikel 15 – Deelbaarheid 

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen ‘Sec’en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Elke betwisting voortvloeiend uit of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen vallen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.